Vol. XX No. 40

December 13, 2000

Virac, Catanduanes

Headlines

Major Developments

Other News

Inside Page

Editorial Section

Briefly Yours

Isip-Isipon Ta

Other Concerns

Announcement

Letters

News Archives

Contact Us

About Us

 

 

 

 

The Catanduanes Tribune

Rawis, Virac

Catanduanes,

Philippines - 5001

Tel. No.:

   (052) 811-1267 

   or 811-2640

Fax No.:

   (052)  811-1267

E-mail: 

  Cattribune@cs.com

  

 

 

Publisher-Editor

Edwin A. Gianan

Advertising-

Circulation

Manager

Simeon G. Cueno 

 

Web Master:

Richard T. Revelar

Calgary, Canada

 

 

  

Other Concerns

by the Cathedral Clergy

  

(Following is the text of the homily delivered by Fr. Paul I. Isorena during the novenary Masses in honor of Our Lady of the Immaculate Conception, Patroness of Virac. All other homilies will be featured in this column to allow us to reflect on the call of Christian life as we enter the third millennium.)

“CHRISTIAN LIFE: Born of the Spirit”

(Series 1)

“Dai ko nanggad ini puedeng magibo huli ta namomotan ko siya.” Sa mga ama, magurang o kadugo na minalupig kan dignidad nin saindang mga aki o parientes iyo ini an mga tataramon na tolos niatong nadadangog. “Dayupot siya sako, mahal ko siya, kaya dai ko siya kayang pag-traydoran”, sa mga mag-aramigo iyo man ini an mga nadadangog tang pagnegar sa mga salang naginibo.

Namomotan na mga tugang:

Gayod sa laog kan mga nakaaging aldaw durante kan satuyang Misa-Novenario sa kaomawan kan satuyang Mahal na Ina, Nstra Sra. de la Inmaculada Concepcion, napaghorop-horop na niato an mga fundamental na elemento na minacompuesto kan buhay Cristiano. Ini gabos nagtao sato nin mga kasimbagan sa mga kahapotan manongod sa satuyang mga kakundian asin kakulangan kun kaya dai kita tunay na namomoot susog sa dapat na mangyari, kun tano ta harayo kita sa karahayaan asin katanosan susog sa satong kamawotan.

An buhay Cristiano nadiskubre niato na mina-invuelto nin radical na pagbabago --- bako sana kan kaisipan, ideolohiya, principio o Ugali. Mantang ini nangangahulugan nin pagcambio sa buhay moral, an pagbabago nin ugali o moralidad bunga sana kan mas hararom na pagbabago kan bilog tang pagkatawo. Ini minapoon sa kairaroman kan satuyang puso. --- bagay na nahihiling niatong dificil, ata ngani imposible na mangyari. An marhay na bareta iyo na ini man an nangongorog na kamawotan nin satuyang Diosnon na Ama. Ini gikan asin bunga kan initiativo, pangatorogan nin Ama para sato. Kaya mismong an iyo-iyong Diosnon na Aking namomotan an saiyang ipinadara sa kinaban tanganing ini maponan asin mahaman. Ta an tunay na pagbabago, an pagbabago kan puso mahahaman sana sa paagi kan saiyang Misterio Pascual.

Sa pagkanitawo, pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay-liwat kan satuyang Kagurangnan nabuksan an dalan pasiring sa bagong buhay na ini. Kaya yaon diyan an invitacion na kita maglakaw sa dalan na ini sa paagi nin pagtubod, nin pagdusay kan satuyang bilog na sadiri sa kamot nin Mahal na Dios pakatapos na kita magdecision dangan magbaya sa satuyang buhay nin kasalan sa paagi nin conversion. Sa paglakaw na ini na igwa nin mga tangga – stages – kaibahan ta sa pagbaklay an satuya mismong Kagurangnan na presente sa duwa o tolo na nagkakatiripon bilang saiyang comunidad, sa kaayonan kan Santa Iglesia, an piniling banwaan nin Dios bilang saiyang Cuerpo Mistico.

Gabos kita igwa kan kamawotan na ini --- naghahangad na mamoot asin kamotan. Gabos kita, daing exepcion, boot na magin marhay. Siisay baga an boot na magin maraot? Siisay baga an habong magin matanos, siisay an habong maging marhay? Sabi ni Jesus, siisay baga an matao sa aki nin halas kun ini minahagad nin tinapay o hudong kun ini gahagad nin inomon?

Alagad mantang ini gabos pangatorogan o kamawotan niato, sa actual na experiencia dai ta ini nagigibo. Sa katunayan sa kadaklan na beses pinapasakitan ta an mga mahal ta sa buhay, karatan an satong ibinabalos sa karahayan, dai niato nakakayang panindogan an katanosan. An satuyang buhay nasusuma sa mga inagrangay ni San Pablo Apostol --- ngata daw ta an mga bagay na dapat asin mawot kong gibohon dai ko nagigibo, asin an mga bagay na dai ko dapat gibohon iyo lugod an sakuyang ginigibo?

Ngata ta an mga bagay na dapat asin mawot niatong gibohon dai ta nagigibo, asin an mga bagay na habo tang gibohon iyo lugod an satuyang ginigibo? --- sa pagsimbag niato sa kahapotan na ini, maroromdoman niato an estorya ni Adan asin ni Eva. Duman satuyang nahihiling na an pagpatago ninda sa Dios, an pagbasol ni Adan ki Eva, an dai pag-ako nin responsibilidad sa salang naginibo, an paglayas sa Paraiso asin pakatapos an gabos na karatan kan gabos na kapag-arakian na guminikan sa sainda, na pinangenotan kan paggadan ni Cain saiyang tugang na si Abel resulta kan pagkaon ninda kan bunga kan kahoy na ipinangalad nin Dios. Alagad an pagkaon ninda kan bungang idto  expresyon sana kan tunay asin fundamental na kasalan --- an pagpahale ninda sa Dios sa centro kan saindang puso. Idto bunga nin saindang pagmawot na haleon an saindang pagiging imahen, ladawan nin Dios.

Ano an yaon sainda na mayo sa ibang mga linalang asin huli kaini ladawan asin imahen sinda nin Dios? Ano an mayo sa mga tinanom, hayop o mga bagay na yaon sainda? Mayong iba kundi an Banal na Espiritu, an hinangos nin Dios na itinao sa tawo, asin mayong iba sa saiya sana, durante kan aldaw nin paglalang. Ini an saindang hinale sa buhay ninda. Sa experiencia nin tawo mantang an Espiritu yaon sa puso ninda, saro sana an descripcion nin buhay --- Paraiso, yoan sinda sa katiwasayan, katoninongan, kaogmahan, ta an puso ninda igwa nin kapangyarihan na mamoot na iyo an minadara sa kapanoan kan saiyang pagkatawo asin pagiging aki nin Dios.

(to be continued)

 

Copyright © 2000 The Catanduanes Tribune