Vol. XX No. 99

December 6, 2000

Virac, Catanduanes

Headlines

Major Developments

Other News

Inside Page

Editorial Section

Briefly Yours

Isip-Isipon Ta

Other Concerns

Announcement

Letters

News Archives

Contact Us

About Us

 

 

 

 

 

The Catanduanes Tribune

Rawis, Virac

Catanduanes,

Philippines - 5001

Tel. No.:

   (052) 811-1267 

   or 811-2640

Fax No.:

   (052)  811-1267

E-mail: 

  Cattribune@cs.com

  

 

 

Publisher-Editor

Edwin A. Gianan

Advertising-

Circulation

Manager

Simeon G. Cueno 

 

Web Master:

Richard T. Revelar

Calgary, Canada

 

 

Isip-Ispon Ta

ki Tang Tacio

Mga mantoc sa SP

Sala an impormasyon na narecibi co. Dae man daa nag-issue nin tseke si Madam Saudi. An pinaghobonan daa nin responsabilidad na ipahingayad an kotseng sinobrean iyo an tugang caini. Alagad pareho man sana daa an nangyari ta dae na man ini nagmahit sa casa. Natural dae man hihiwason an vehiculo. An resulta, mismong cagsadiri an nagbotbot sa bolsa tanganing matapos na an pirang bulan na pagca-stranded kan kotse sa Manila minsan daeng baha, he! he! he!

Kun igua man daang casal-an an candidatong ini, iyo an dae pagreparo sa pinagtawan niya nin trabajo. Caya puede pa ining magdalagan sa Mayo 2001, basta magdara nin sadiring sasakyan, minsan trak nin basura, he! he! he!

 

* * * * *

Duwa catawo an nadiscuedo sa carne kan naca-aguing aldaw, parehong gadan. Dae man nahilo, dae man nahodonan, nasobrahan daa, he! he! he!

Dapat an awtoridad sa bonoan magpatanid sa mga tawong mahilig sa laman, na an saendang bobonoon na hayop dapat rehistrado sa municipio, iguang tatak ni Dodong, y dapat atadohon sana sa laog kan slaughterhouse.

Dae daang kasiguruhan na daeng helang an hayop na pinatumba sa privadong solar, lalo na sa kama, he! he! he! Apesar na nacahowa nin bolsa, dae ta naisihan kun ini kinudapan na nin iba, he! he! he! pwe!

Saro pa, sa clase kan carneng ini, mas maray na babacalon an laman duman sa mga matanza diyan sa Capilihan o sa boulevard, igua lamang nin nakaipit na yellow card hale sa RHU. Masakit daa kun libre, ta libre man an helang.

Caya, an mga mahilig sa hilaw na carne, sadiring ataman na sana an ipabono diyan sa saod. Dae pang bayad, hak! hak! hak! Ano daw kun an mga sastre mag-invento nin calson na iguang bolsa de hielo sa ibaba. Seguradong ma-olnok an tolang na mayuta, hak! hak! hak!

 

* * * * *

 

Magpoon ngonian, puede nang basahon an Tribune sa Internet.

Masqui baco pang completo an website caini, ini an diaryong local na primerong iguang website. Kun igua camong computer sa harong o mahilig magsurfing (baco sa dagat), paki-hanap na sana tabi sa http://catanduanestribune.tripod.com.

Nagpoon an pangatorogan na ini kan ipadara an e-mail kan bareta asin piling opinyon kan samong parasurat sa aqui kan defuntong publisher Indo na si Edmund na aduman sa America. Ipinasa man sa mga midbid na taga-Catanduanes y ngonian dacul na an nag-aabang cada semana. An cabagna kan mga subscriber taga-Manila y an iba international, igua pa nganing taga-Austria.

Dae ini mahihinimo kun dai nagvoluntad si amigong Richard Revelar, aqui caidtong defuntong graftbuster na si Rudy Revelar na naka-ayon sa familia Tayo sa Sta. Elena. Ini po si Chard sarong computer expert na graduado sa Baguio City y ngonian nagtatrabaho sa Canada bilang ISP manager. Kun dae an saiyang tabang, dai man kaming ikapresentar bilang bagong feature kan Catanduanes Tribune. An gabos pong guiniguibo ni Richard, ni Edmund, ni Edwin (saro pang aki ni PBM Indo) asin ibang nagmacolog, puro daeng bayad. Maogma sana sinda na macatabang na madara sa mas dacul na tawo an bareta hale sa satong banwa.

Sa mga suportador asin parabasa kan pinakagurang asin veteranong tabloid sa Catanduanes, ini an samong maagang Krismas saindo. Paki-sabihi na sana tabi an saindong mga tugang, magurang, singaki o amigo sa abroad o saen man sa Pilipinas na igua nang website an Tribune. Dae na kamo magastos sa correo, apurado pa an paghanap nin  bagong bareta. Mabuhay camo!

 

* * * * *

Dae na nacuntento sa pag-uyag kan trabajo asin reputasyon kan Sangguniang Panlalawigan, an ibang miyembro caini na kaalyado ni Congressman Jun Verceles gusto na naman daang patalsikon si PBM Fred Gianan, Jr.

Segun sa osipon, ta dae ninda cayang pabarentocon an desisyon ni RTC Judge Nilo Barsaga apabor qui SKPF president Remelito Cabrera, lalacauon man daang i-recall an nombramiento kan Lakas party headquarters ki PBM Jun Gianan bilang casalida kan defunto PBM Indo Gianan. Ini ma-asegurar na an saendang amo dae nanggad madadaog ni Gob Hector ngonian asin sa maabot na pirilian.

Dae nang canigoan, mga tugang, an kamarangmarangan na ini. Baco nang interes kan tawo asin botante an iniisip kan mga eligidong PBM na ini kundi an interes kan saendang perac sa banco asin an interes ni Cong sa narrang tocawan ni Hector.

Sa presenteng giyera sa SP, na inookag man kan secretaryo caini na si Ursus de Quiroz, duwang taon nang dae nahihiwas an pondo kan provincia para sa mga infrastructure projects sa iba-ibang barangay sa bilog na Catanduanes. Natitios, mga tugang, kan mga mahibog na panit kan politicong ini na dae pag-paaboton an mejoras na dapat sa tawo. Lingaw an sinumpaan, lingaw an banwaan, pwe!

Kun siring, satuya tabing guiromdomon an mga pangaran kan satuyang mga maorag asin para-absent na bocal: Vice Governor Al Aquino, PBM Lindoy Aguilar, PBM Jun Gabao, PBM Lilia Evangelista, PBM Evelyn Gutierrez, PBM Rosie Olarte  asin PBM-OIC Arsenio Romero. Masqui dae na cotana pagbalehon an duwang nahuri ta mga tawo-tawo man sana daa ini sa posporo. Bahala na po camo caini sa Mayo.

Kun dai man camo nasiraman sa servicio publico ninda PBM Fred Gianan, PBM Raffy Zuniega, PBM Edwin Tanael, PBM Edgar Tapel, PBM Remelito Cabrera asin PBM Magin Isuela, camo man an maghusga sa sainda sa otro taon. Isipon lamang nin maray an desisyon na daeng kapot na cuarta sa kamot. Pagtoltolan niato an pagpili ta tibaad mamasol na naman kita.
 

Copyright 2000 The Catanduanes Tribune